Category HADITS SHAHIH BUKHARI MUSLIM

Kitab Zakat: Bab 7 Anjuran Bersedekah

Abu Dzar ra berkata:”Aku bersama Nabi SAW berjalan di Harrah Al-Madinah (lapangan terbuka yang berbatu hitam) setelah isya’ kami menghadap ke gunung Uhud, tiba-tiba Nabi SAW bersabda:’Hai Abu Dzar, aku tak ingin kalau gunung Uhud itu berubah menjadi emas untukku, lalu tinggal padaku semalam atau tiga malam dan masih ada padaku sisa satu dinar, kecuali jika itu persediaan untuk membayar hutang, melainkan harta itu akan aku sebarkan begini, bagini, begini (ke kanan, ke kiri dan ke depan) sambil mengayunkan tangannya.’ Kemudian bersabda:’Hai Abu Dzar.’ Aku menjawab:’Labbaika wa sa’daika ya Rasulullah.’ Nabi SAW bersabda:’Orang yang banyak harta itulah yang miskin (melarat) kecuali yang bersedekah ke kanan dan ke kiri...

Read More

Kitab Zakat: Bab 5: Hukuman Berat Bagi Yang Tidak Menunaikan Zakat

Abu Dzar ra berkata:”Aku datang menemui Nabi SAW yang sedang berada di bawah naungan Ka’bah sambil bersabda:’Demi Tuhan Kab’bah, merekah yang rugi, demi Tuhannya Ka’bah merekalah yang rugi!’ Maka aku bertanya pada diriku:’Ada apa denganku? Mungkin tampak sesuatu padaku?’ Lalu aku duduk di samping beliau yang masih berkata-kata. Aku merasa tak mampu menahan diri untuk bertanya, hingga Allah menutup dariku apa yang dikehendakiNya. Maka aku bertanya:’Siapakah mereka itu?’ Nabi SAW menjawab: ‘Mereka yang banyak harta, kecuali yang mendermakan hartanya ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang (untuk sedekah).'” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-83, Kitab Sumpah Nadzar bab ke-8, bab bagaimana sumpah Nabi)

Abu Dzar ra berkata:” Aku datang kepada Nabi SAW ketika beliau bersabda:’Demi All...

Read More

Kitab Zakat: Bab 4: Dosa Orang Yang Enggan Mengeluarkan Zakat

Abu Hurairah ra berkata: “Rasulullah SAW bersabda:’Kuda itu bisa menjadi tiga hal; menjadi pahala, penutup kepentingan, atau dosa. Adapun yang menjadi pahala adalah yang oleh pemiliknya disediakan untuk jihad fi sabilillah, lalu dipelihara dalam kebun dan ladang dengan tali yang panjang, maka apa yang dimakan (pada jarak ikatannya) dalam kebun itu akan tercatat menjadi kebaikan pada pemiliknya. Bila kuda itu mampu memutuskan tali kekangnya dan berlari, maka jejak dan kotorannya pun menjadi kebaikan. Bila ia minum dari sungai, meskipun pemiliknya tak bermaksud memberi minum, itu pun menjadi kebaikan bagi pemiliknya. Adapun orang yang memelihara untuk kesombonga, riya’, dan permusuhan terhadap orang islam, maka kuda itu hanya menjadi dosa bagi pemiliknya.

bab-1-tidak-wajib-zakat-bagi-seorang...

Read More

Kitab Zakat: Bab 3: Zakat Fitrah

Ibnu Umar ra berkata:”Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau gandum bagi setiap orang merdeka atau budak, lelaki atau wanita, besar atau kecil dari kaum muslimin.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-24, Kitab Zakat bab ke-71, bab kewajiban zakat fitrah bagi hamba sahaya dan kaum muslim lainnya)

Abdullah bin umar ra berkata:”Nabi SAW menyuruh orang-orang mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ dari kurma atau gandum. Abdullah bin Umar ra berkata:’Maka orang-orang mengeluarkan yang seharga dengan dua mud gandum.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-24, Kitab Zakat bab ke-74, bab zakat fitrah berupa satu sha’ kurma)

Abu Sa’id Al-Khudri ra berkata:” Kami biasa mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ makanan atau satu sha’ gandum, kurma, kismis, dan keju...

Read More

Kitab Zakat: Bab 2: Mendahulukan Pengeluaran Zakat Sebelum Waktunya

Abu Hurairah ra berkata:”Ketika Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk mengerluarkan zakat, tiba-tiba Nabi SAW diberitahu bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan Abbas bin Abdul Muthalib menolak, maka Nabi SAW bersabda:’Tidak ada alasa bagi Ibnu Jamil untuk menolak pengeluaran kecuali ia merasa dahulunya miskin dan telah diberi kekayaan oleh Allah, adapun khalid, maka kamu aniaya padanya karena ia telah menyedekahkan pakaian perang dan perlengkapannya di jalan Allah. Adapun Abbas bin Abdul Mutthalib maka ia adalah paman Rasulullah, maka baginya tetap kewaiban zakat dan melebihkannya.'” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-24, Kitab Zakat ba ke-49, bab Firman Allah tentang hamba sahaya)

baca juga:

kitab-zakat

bab-1-tidak-wajib-zakat-bagi-seorang-muslim-pada-budak-dan-kudanya

bab-3-zak...

Read More

kitab Zakat: Bab 1: Tidak Wajib Zakat Bagi Seorang Muslim Pada Budak dan Kudanya

Abu Hurairah ra berkata:”Nabi SAW bersabda:’Tidak ada kewajiban zakat terhadap seorang muslim pada hamba dan kudanya.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-24, Kitab Zakat bab ke-45, tidak ada zakat bagi seorang muslim pada hamba sahaya dan kudanya).

Read More

KITAB: ZAKAT

Abu Sa’id Al-Khudri ra berkata: Nabi SAW bersabda:’Tidak wajib zakat emas dan perak yang kurang dari lima ugiyah (20 mitsqal), dan tidak wajib zakat unta yang kurang dari lima ekor, dan tidak wajib zakat padi, gandum, dan kurma yang kurang dari lima wasaq.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-24, Kitab Zakat bab ke-4, bab apa yang dibayarkan zakatnya bukanlah harta simpanan)

1 Wasaq= 60 sha’. 1 Sha’=2,5 kg. 1 Sha’= 4 mud. 1 mud = 6 ons. 5 Wasaq = 300 sha’. 5 Uqiyah = 20 mitsqal = kurang lebih 12 paund (12 dinar ukon) kira-kira 96 gram emas. Perak juga 20 Mitsqal = 200 dirham.

Bab Zakat antara lain:

bab-1-tidak-wajib-zakat-bagi-seorang-muslim-pada-budak-dan-kudanya

bab-2-mendahulukan-pengeluaran-zakat-sebelum-waktunya

bab-3-zakat-fitrah

bab-4-dosa-orang-yang-enggan-mengeluarkan-zakat

-b...

Read More

BOLEH MELANGKAH SATU ATAU DUA LANGKAH KETIKA SHALAT

Abu Hazim bin Dinar berkata: “Ada beberapa orang datang kepada Sahl bin Sa’ad As-Sai’di ra untuk bertanya tentang asal dibuatnya mimbar. Sahl menjawab:”Demi Allah! Aku mengetahui benar dari apa mimbar ini dibuat karena aku melihat pertama kali mimbar ini diletakkan, dan pertama kali diduduki oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW menyuruh seseorang kepada Fulanah (yang namanya disebutkan Sahl), ‘Suruhlah pembantumu yang tukang kayu itu membuatkan dudukkan untukku yang kugunakan ketika aku akan bicara pada orang-orang.’ Maka dibuatkan mimbar dari kayu hutan. Setelah selesai, dia mengutus seseorang menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa permintaannya telah selesai, lalu diperintahkan supaya diletakkan disini...

Read More

BOLEH MEMBAWA ANAK KECIL KETIKA SHALAT

Abu Qatatah Al-Anshari ra berkata berkata: Nabi SAW pernah shalat sambil menggendong cucunya, Umamah binti Zainab putri Rasulullah SAW dari Abuk ‘Ash bin Rabi’ah bin Abd Syams. Jika sujud, beliau meletakannya, dan bila bangun digendong kembali.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-8 Kitab Shalat bab ke-106, bab apabila membawa seorang anak perempuan di atas pundaknya dalam shalat)

Baca Juga:

Sidratul Muntaha

 

Read More

SIDRATUL MUNTAHA

Kumpulan-Hadist-Shahih-Bukhari-Muslim

Abu Ishaq Asy-Syaibany berkata:”Aku bertanya pada Zirr bin Hubaisy tentang firman Allah:”Maka ia telah mendekat sehingga hampir sedekat dua ujung panah atau lebih dekat. Dan telah mewahyukan kepada HambaNya apa yang diwahyukan.” Ia berkata: Ibnu Abbas telah menerangkan kepada kami bahwa Nabi SAW telah melihat Jibril memiliki 600 sayap.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-59, Kitab Awal Mula Penciptaan Bab-7, apabila salah seorang dari kalian berkata ‘amin’ bersamaan dengan Malaikat yang berada di langit).

Baca Juga:

boleh-membawa-anak-kecil-ketika-shalat

Read More