Kitab Zakat: Bab 3: Zakat Fitrah

Ibnu Umar ra berkata:”Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau gandum bagi setiap orang merdeka atau budak, lelaki atau wanita, besar atau kecil dari kaum muslimin.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-24, Kitab Zakat bab ke-71, bab kewajiban zakat fitrah bagi hamba sahaya dan kaum muslim lainnya)

Abdullah bin umar ra berkata:”Nabi SAW menyuruh orang-orang mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ dari kurma atau gandum. Abdullah bin Umar ra berkata:’Maka orang-orang mengeluarkan yang seharga dengan dua mud gandum.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-24, Kitab Zakat bab ke-74, bab zakat fitrah berupa satu sha’ kurma)

Abu Sa’id Al-Khudri ra berkata:” Kami biasa mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ makanan atau satu sha’ gandum, kurma, kismis, dan keju.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-24, Kitab Zakat bab ke-73, bab zakat fitrah berupa satu sha’ makanan)

bab-1-tidak-wajib-zakat-bagi-seorang-muslim-pada-budak-dan-kudanya

bab-2-mendahulukan-pengeluaran-zakat-sebelum-waktunya

bab-4-dosa-orang-yang-enggan-mengeluarkan-zakat

bab-5-hukuman-berat-bagi-yang-tidak-menunaikan-zakat

 

One comment to Kitab Zakat: Bab 3: Zakat Fitrah

  • KITAB: ZAKAT  says:

    […] Kitab Zakat: Bab 3: Zakat Fitrah […]

Leave a Reply